รายนามคณะกรรมการ
สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

1. อ.ประภา แสงทองสุข เจแปนฟาวน์เดชั่น ที่ปรึกษา
2. ศ.วรินทร วูวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา
3. รศ.ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา
4. อ.ภารดี อึงขจรกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ปรึกษา
5. รศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกฯ
6. อ.สุพรพันธ์ จิตรบรรเทา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อุปนายกฯ
7. อ.นพวรรณ บุญสม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรรมการ
8. ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
9. อ.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ
10. อ.นิลวรรณ ศิริอังกุล โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรรมการ
11. อ.ธีรา พงศ์ศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
12. อ.นิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
13. อ.ดร.ไอลดา ศราทธทัต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการ
14. อ.ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
15. อ.ดร.กนกวรรณ สุทธิพร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม กรรมการ
16. อ.นริศรา พูลลาภ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรรมการ
17. อ.อาภาพร เนาสราญ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรรมการ
18. อ.ฑริกติมา เลิศกิจลักษณ์ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรรมการ
19. อ.รสา เสวิกุล เจแปนฟาวน์เดชั่น กรรมการ
20. อ.จุฬาลักษณ์ ล้ำเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กรรมการ
21. อ.พิรญาณ์ นพรัตน์ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
22. อ.ดร.เสกสรร จันทรจำนง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
กรรมการ
23. อ.เบญจลักษณ์ สว่างเนตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการ
24. อ.กฤษณะ มณีสอดแสง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรรมการ และเลขานุการฯ

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com