รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
สัมมนา สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
ณ ห้องประชุมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 8:30-16:00 น.

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด
1 กนก  รุ่งกีรติกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 กมลทิพย์  ม้วนทอง โรงเรียนพระนารายณ์ 
3 กฤษณะ  มณีสอดแสง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4 กัญญลักษณ์  จันทรวิบูลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
5 กัลยาณี   พันธ์สีดา โรงเรียนพระนารายณ์ 
6 กานต์ธีรา  นันต๊ะแก้ว โรงเรียนเสนา ”เสนาประสิทธิ์”
7 เจท   จริยานุสรณ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
8 จันจิรา  จันทา โรงเรียนสายปัญญารังสิต
9 จุฑารัตน์  พูลช่วย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
10 ชฎาภรณ์  จันทร์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 ชยิน  อ้ายเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
12 ชลธิดา   ภาคทรวง โรงเรียนราชินีบูรณะ
13 ชินวัฒน์  นิลโมจน์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
14 ญาณิศา  ชาญกิจกรรณ์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
15 ณัฐฐาพร  กำพลศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
16 ณัฐพงศ์  จอมงาม โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายมัธยม)
17 ณัฐสิชฌ์   เลิศพสุโชค โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
18 ณัฐิยา   พาที โรงเรียนบ้านไผ่
19 ตีรณ   พันธ์บุผา    โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 
20 ธิดารักษ์   โมเล็ก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
21 นภสินธุ์  แผลงศร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22 นภาพร  โพธิ์กลาง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
23 นริศรา   ทองมี   Japan Foundation, Bangkok
24 นันท์นรี  ศรีสุขคำ โรงเรียนวิสุทธรังษี 
25 น้ำใส   ตันติสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
26 ปฏิยุทธ์  ธันวานนท์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
27 ปฐมาภรณ์  วรศิริ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
28 ปาณิศา  กระจายกลาง โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 
29 ปิยนันท์  แสงกนึก    โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
30 เผ่าสถาพร  ดวงแก้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31 พักตร์จิรา  มีสมพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
32 พิชชากานต์  ถินต่าย โรงเรียนบางกะปิ
33 เพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย โรงเรียนดัดดรุณี
34 พรพิมล  สมเสียว โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
35 พรพิมล  อ่อนศรี โรงเรียนธัญรัตน์
36 ไพลิน  กลิ่นเกษร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
37 ฟาริดา  สะแปะอิง วัดเขมาภิรตาราม
38 ภรณีย์  พินันโสตติกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
39 ภัทราวรรณ  ปริมิตร โรงเรียนสารวิทยา
40 มัทนิน   เจริญพร โรงเรียนวิสุทธรังษี 
41 ยอดสวรรค์  อิกูจิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการการศึกษาพหุภาษา
42 เรืองจุฬา  มาคูณตน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราย
43 รุ่งศิริ  ทิพย์อักษร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
44 ลฏิฎ์  บัวอาจ โรงเรียนศรีราชา
45 วรวรรณ  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนศรีราชา
46 วันรัฐ  สอนสิทธิ์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
47 วิลิปดา  ศรีปัญญา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
48 วีรยา  ฐิตะธรรมโม โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
49 ศศธร  รอดเงิน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
50 ศศิธร  แสงสะท้าน   โรงเรียนแก่งคอย 
51 ศิโรรัตน์  ศิริรักษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
52 ศิรดา  บุญเสริม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
53 ศิรสิทธิ์  อ่วมเครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
54 ศิริกาญจน์  เรืองเดช โรงเรียนศรียานุสรณ์
55 ศิรินุช  คูเจริญไพบูลย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
56 ศิริมาดา  รัมเนตร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
57 ศิริวรรณ  ปรีชานฤตย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
58 สาลินี  ราชวงศ์ โรงเรียนนางรอง 
59 สิทธิโชค  สูงเลิศส่งฟ้า โรงเรียนสายปัญญารังสิต
60 สิริเพ็ญ  เอมละออง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
61 สุธาทิพย์  ฟองสมบูรณ์ โรงเรียนนนทรีวิทยา
62 สุนทรี  คันธรรมพันธ์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
64 สุปรียา  ฤทธิ์บำรุง   โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
65 สุภาพร  เกษตรลักษมี โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
66 สุภาภรณ์  พุ่มพวง โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
67 หทัยรัตน์  ทรรพวสุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
68 หฤทัย  ยุวนะวณิช โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
69 อภิชาติ  เกิดทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
70 อมรรัตน์  วงศ์สะอาด โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
71 อมาวสี  ไชยโยกาศ โรงเรียนบางกะปิ
72 อรวรรณ  สังข์วรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
73 อังศุมาลิน  สุขศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
74 อัจฉรา  ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
75 อาทินันท์  กาญจนดุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
76 อิสรีย์  ศรียะวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com