รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทย ครั้งที่ 11
ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์คันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 1 - 22 เมษายน 2561

 1. ผู้จัด
  1. สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT)
  2. เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์ภาษาคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (JFKC)

 2. ที่ปรึกษา
       เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JFBKK)

 3. จุดประสงค์ของโครงการ
  1. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและเกิดวิสัยทัศน์กว้างไกลจาก ประสบการณ์ตรงที่ได้รับ
  3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถผลิตสื่อและเทคนิคการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นจากแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายเพื่อประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้

 4. จำนวนผู้เข้าอบรม
  1. อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น จำนวนรวม 9 คน
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 คน
  2. ผู้ประสานงานชาวไทย จำนวน 1 คน
   • ได้แก่ อาจารย์ ดร.เสกสรร จันทรจำนง
    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)

 5. งบประมาณ / ค่าใช้จ่าย
  1. เจแปนฟาวน์เดชั่นและสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) สนับสนุนทุนและ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และค่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 53,000 บาท จำแนกเป็น
   • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – โอซาก้า (คันไซ) 26,980 บาท
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าหนังสือ ค่าทัศนศึกษา ค่าวัสดุที่ใช้ในการเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่น 25,498 บาท
   • ค่าประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 522 บาท

 6. เนื้อหาการอบรม
       เนื้อหาการอบรม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
  • การสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่ผู้เรียนชาวไทย
  • การแนะนำแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสอนและสื่อการเรียนการสอน
  • การสัมผัสวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น

       การอบรมเป็นแบบศึกษาเรียนรู้ในชั้นเรียน แบบศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้จริง และสัมผัสวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น

       การอบรมในชั้นเรียน จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม โดยอาจารย์วิทยากรผู้รับผิดชอบในแต่ละห้องเรียนจะนำเสนอเนื้อหา และมอบหมายภาระงานเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำกิจกรรม โดยการศึกษาเรียนรู้ สืบค้นจากแหล่งข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำเสนอผลงาน เช่น การออกแบบแผนการสอน เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อสามารถนำแผนการสอนนั้นไปปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตนเองได้

       การทัศนศึกษานอกชั้นเรียน ทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้จริง เช่น การเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร ได้ทำกิจกรรมและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครู นักเรียนเป็นอย่างดี

       การสัมผัสวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่น ได้มีการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การตีกลองไทโกะ การทดลองและแข่งขันทำข้าวกล่องสไตล์ญี่ปุ่น การเขียนอักษรคันจิด้วยพู่กัน การประดิษฐ์ตกแต่งพัดญี่ปุ่นและการทำขนมญี่ปุ่น เป็นต้น รวมทั้งการไปทัศนศึกษาในเมืองประวัติศาสตร์ คือ นารา เกียวโต โอซาก้าทำให้ได้รับประสบการณ์ตรง ได้สัมผัสบรรยากาศจริง เกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะ วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างแท้จริง

 7. กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม / เนื้อหาสาระ โดยสรุป / ผลการเรียนการสอน หมายเหตุ
1 เม.ย. 61 - 08.25 น. เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทย TG 672
- 15.45 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ
- 16.30 น. ถึงที่พัก Japan Foundation Kansai
ผู้ประสานงาน และหัวหน้ากลุ่มดูแลสมาชิก
2 เม.ย. 601 ภาคเช้า
- ปฐมนิเทศ แนะนำบุคลากร JFKC สถานที่และการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์อบรมและที่พัก รวมถึงกำหนดการและรายละเอียดการฝึกอบรม

ภาคบ่าย
- กิจกรรม アイスブレイク กิจกรรม ふりかえり①เยี่ยมชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด
- ประธาน ผู้อำนวยการ JFKC
- ผู้ประสานงาน
3 เม.ย. 61 ภาคเช้า
- ออกแบบแผนการสอน 1

ภาคบ่าย
- ฟังคำชี้แจง กิจกรรม キャラおにぎり
- ฟังคำชี้แจงและเตรียมการทำกิจกรรม おおさかオリエンテーリング
- กิจกรรมแนะนำหนังสือ
- แบ่งกลุ่ม 3 คน เตรียมสำรวจเมือง โอซาก้า
- เลือกซื้อหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น
4 เม.ย. 61 กิจกรรม おおさかオリエンテーリング แต่ละกลุ่มแยกย้ายสำรวจเมือง โดยทำภารกิจตามโจทย์ที่กำหนดให้
5 เม.ย. 61 ภาคเช้า
- แต่ละกลุ่มเตรียมความพร้อมและนำเสนอผลงาน เช่น รูปถ่าย และบทสัมภาษณ์จากกิจกรรม おおさかオリエンテーリング

ภาคบ่าย
- ออกแบบแผนการสอน 2
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบซักถามปัญหาการพำนักในศูนย์ และแจ้งกำหนดการ ตลอดจนรายละเอียดการฝึกปฏิบัติการทำข้าวปั้น
แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน
6 เม.ย. 61 ภาคเช้า
- แนะนำ Website ที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น

ภาคบ่าย
- ออกแบบแผนการสอน 3
- ฝึกปฏิบัติการทำข้าวปั้น ในกิจกรรม キャラおにぎり
- ฟังคำชี้แจง แนะนำและเตรียมความพร้อมสำหรับทัศนศึกษาเมืองนารา奈良研修旅行の説明
- แต่ละกลุ่มสร้างสื่อการสอน
- เรียนรู้วัฒนธรรมการทำข้าวปั้น ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคล
7 เม.ย. 61 - ทัศนศึกษาเมืองนารา奈良研修旅行
- กิจกรรมประดิษฐ์พัดญี่ปุ่นうちわづくり
- รับประทานอาหารพื้นเมืองและซื้อของที่ระลึก
- เยี่ยมชม 東大寺
มีมัคคุเทศก์ให้ข้อมูลและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
8 เม.ย. 61 วันหยุด/ กิจกรรมอิสระ ผู้เข้าอบรมสามารถไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นได้ตามความต้องการเรียนรู้ของแต่ละคน
9 เม.ย. 61 ภาคเช้า
- ふりかえり②
- ฝึกปฏิบัติ การเขียนอักษรคันจิ ด้วยพู่กันญี่ปุ่น 書道

ภาคบ่าย
- ออกแบบแผนการสอน 4
เรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษรโดยใช้พู่กัน รวมไปถึงวิธีการเตรียมการสอนการคัดตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ
10 เม.ย. 61 ภาคเช้า
- ออกแบบแผนการสอน 5 (สรุปหัวข้อวัฒนธรรมที่จะใช้เป็นหัวข้อทดลองสอน)

ภาคบ่าย
- ออกแบบแผนการสอน 6 (เตรียมการสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นเพื่อทำการเก็บข้อมูลสำหรับการสอนวัฒนธรรม ครั้งที่ 1)
คิดข้อคำถามภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล
11 เม.ย. 61 ภาคเช้า
- ออกแบบแผนการสอน 7 (กำหนดสื่อที่ใช้ทดลองสอน) ออกแบบแผนการสอน 8 (เตรียมการสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นเพื่อทำการเก็บข้อมูลสำหรับการสอนวัฒนธรรม ครั้งที่ 2)

ภาคบ่าย
- ออกแบบแผนการสอน 9 (สัมภาษณ์คนญี่ปุ่นเพื่อทำการเก็บข้อมูลสำหรับทดลองการสอนวัฒนธรรม)
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เก็บข้อมูลเพื่อใช้ออกแบบการสอนวัฒนธรรมสำหรับผู้เรียนชาวไทย โดยการสัมภาษณ์คนญี่ปุ่น
12 เม.ย. 61 ภาคเช้า
- ศึกษาเรียนรู้ アニメマンガの日本語ออกแบบแผนการสอน 10 (นำเสนอขอบเขตเนื้อหาที่จะทดลองสอนหน้าชั้นเรียน รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์และผู้ร่วมอบรม)

ภาคบ่าย
- บรรยาย ชี้แจงเรื่องการทัศนศึกษาเมืองเกียวโต ตัดสินการประกวดแข่งขั้นทำข้าวปั้น
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านการ์ตูนญี่ปุ่น และระดมความคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นสื่อการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น
13 เม.ย. 61 - ทัศนศึกษาเมืองเกียวโต
 京都研修旅行
 伏見稲荷大社
 丸久小山園  
- ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเกียวโต
- ศึกษาเรียนรู้และฝึกชงชา
- รับประทานอาหารและพักค้างแรมที่โรงแรม ณ เมืองเกียวโต
14 เม.ย. 61 - ทัศนศึกษาเมืองเกียวโต (ต่อ)
 和菓子作り体験
 にしきいちば
 金閣寺
- ศึกษาเรียนรู้และฝึกการทำขนมญี่ปุ่น
- เดินชมวิถึชีวิตคนญี่ปุ่นในย่านถนนคนเดิน ตลาดเมืองเกียวโต
- ซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ
- ทัศนศึกษา Kinkakuji
15 เม.ย. 61 วันหยุด/ กิจกรรมอิสระ ทุกกลุ่มเตรียมความพร้อม หาข้อมูล เตรียมการนำเสนอหัวข้อการสอนด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผู้เข้าอบรมสามารถไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นได้ตามความต้องการเรียนรู้ของแต่ละคน
16 เม.ย. 61 ภาคเช้า
- ふりかえり③
- เตรียมตัวเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่น大阪府立布施高等学校

ภาคบ่าย
- เตรียมนำเสนอแผนการสอน授業アイデア発表会
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบแจ้งกำหนดการ ตลอดจนรายละเอียดการเยี่ยมชม ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ 阿倍野防災センター และโรงเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่น 大阪府立布施高等学校
ผู้เข้าอบรมเตรียมหัวข้อคำถามและเตรียมสื่อ รูปภาพเพื่อแนะนำโรงเรียนหรือประเทศไทย
17 เม.ย. 61 - เยี่ยมชม ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ 阿倍野防災センター
- เยี่ยมโรงเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่น 大阪府立布施高等学校
- ผู้เข้าอบรมรับความรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ
- ผู้เข้าอบรมมีโอกาสเข้าพบและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมปลายญี่ปุ่น จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียน
- สมาชิกทำกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนมัธยมศึกษา
-แบ่งกลุ่ม สัมภาษณ์นักเรียนตามหัวข้อและคำถามที่เตรียมมา พร้อมกับแนะนำโรงเรียนและประเทศไทย
18 เม.ย. 61 ภาคเช้า
- เตรียมนำเสนอการออกแบบแผนการสอน授業アイデア発表会

ภาคบ่าย
- ซ้อมใหญ่นำเสนอการออกแบบแผนการสอน授業アイデア発表会
สรุปข้อมูลที่รวบรวมได้ วางแผนและออกแบบการนำเสนอแผนการสอนที่คิดไว้
19 เม.ย. 61 ภาคเช้า
- เตรียมการนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อ Power point

ภาคบ่าย
- ทุกกลุ่มนำเสนอผลงานแผนการสอนความรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่ผู้เรียนชาวไทย
- กิจกรรมการตีกลอง 和太鼓
- นำเสนอแผนการสอนที่คิดไว้อาจารย์และบุคลากรของของศูนย์ฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ซักถามข้อมูลต่าง ๆ และให้ข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ
20 เม.ย. 61 ภาคเช้า
-ふりかえり④

ภาคบ่าย
- ชี้แจง การเตรียมตัวกลับประเทศ ทำแบบประเมินโครงการ

ภาคค่ำ
- พิธีจบการอบรม / งานเลี้ยงอำลา / รับมอบเกียรติบัตร
- ผู้เข้าอบรมรับมอบเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการ JFKC
- การแสดงรำไทยโดยผู้เข้าร่วมอบรม
21 เม.ย. 61 วันหยุด/ กิจกรรมอิสระ ผู้เข้าอบรมสามารถไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นได้ตามความต้องการเรียนรู้ของแต่ละคน
22 เม.ย. 61 - 11.45 น. เดินทางออกจากสนามบินคันไซ โดย สายการบินไทย TG 623
- 15.35 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเทพ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ผู้ประสานงาน และหัวหน้ากลุ่มดูแลสมาชิก
 1. วิทยากร
       วิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิธีการสอนวัฒนธรรมสำหรับผู้เรียนชาวไทย มีจำนวน 3 ท่าน เป็นอาจารย์ ประจำของเจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์ภาษาคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (JFKC) ได้แก่
  1. อาจารย์ 今井ひさえ
  2. อาจารย์ 境田とおる
  3. อาจารย์ 湯本かほり

 2. การรับรองผลการอบรม
       ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรม "Japanese-Language Program for Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)" conducted from April 1, 2018 to April 22, 2018 by the Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai

 3. การประเมินผลโครงการ
       จากผลการสังเกตและการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้เข้าอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง พอใจอยู่ในระดับดีมากและดีในทุกหัวข้อ ดังนี้

  1. ความเหมาะสมของวิทยากร เนื่องจาก เป็นผู้รอบรู้ เชี่ยวชาญในเนื้อหาการสอนภาษาญี่ปุ่น และการ ถ่ายทอดวัฒนธรรมญี่ปุ่น สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน เป็นที่น่าสนใจ วิทยากรให้ความเป็นกันเองทำ ให้ผู้เข้าอบรมผ่อนคลาย สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข วิทยากรตอบข้อซักถามในทุก ๆ ข้อสงสัยและให้ข้อเสนอแนะ ได้ตรงประเด็นและตรงต่อเวลา
  2. หลักสูตร เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าอบรมเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการในครั้ง นี้เป็นอย่างยิ่งว่า หลังสิ้นสุดโครงการแล้วสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการ สอนของตนในอนาคตได้้
  3. การจัดการ ตารางการฝึกอบรม บุคลากรทุกฝ่าย และการบริการด้านสถานที่พัก อาหารและการเดินทางมี ความเหมาะสมอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้การบริการด้วยความสุภาพและเหมาะสม
      ข้อเสนอแนะ
      อยากให้เพิ่มเวลาการอบรมให้ยาวนานขึ้น และอยากให้เพิ่มกิจกรรมหรือโอกาสที่จะสามารถ สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมโฮมสเตย์ที่บ้านของคนญี่ปุ่น

 4. ประโยชน์และผลที่ได้รับ
       ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจใน การใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น มองเห็นจุดร่วมและจุด ต่างของสภาพสังคมญี่ปุ่นและสังคมไทย ตลอดจนวัฒนธรรมญี่ปุ่นและวัฒนธรรมไทย สามารถวิเคราะห์จับประเด็นและ นำมาประยุกต์เป็นเนื้อหา หรือเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้แก่นักเรียนต่อไปได้นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง และรวบรวมสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม และนำไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นได้อย่าง เหมาะสม จากการสัมผัสสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริงทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในภูมิหลังของ วัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้การมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นนักเรียน มัธยมปลายชาวญี่ปุ่น ครูโรงเรียนมัธยมปลายของประเทศญี่ปุ่น และอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นที่ได้สละเวลามาให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองต่าง ๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถเข้าใจถึงแนวคิด ปรัชญาการดำเนินชีวิต ของคนญี่ปุ่นได้อย่างแท้จริง

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมกลุ่ม
สมาชิกร่วมกันออกแบบแผนการสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นและทำการนำเสนอเป็นรายกลุ่มการเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานศึกษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


กิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมและสังคมญี่ปุ่นหน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com