การประกวดละครแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษาภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 4

          ทางสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) จะจัดประกวดละครแสดง ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 ซึ่งในการประกวดครั้งนี้ จะแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รับสมัครสถาบันละ 1 กลุ่ม ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งบทละครภาษาญี่ปุ่นให้คณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 โดยส่ง มาที่

อาจารย์นพวรรณ บุญสม
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น
159 ชั้น10 อาคารเสริมมิตร สุขุมวิท ซอย21
เขตวัฒนา กทม.1011

          หลังจากนั้นทางคณะกรรมการจะประกาศผลการคัดเลือกกลุ่มที่ได้เข้าประกวดในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 โดยจะแจ้งผลการคัดเลือกโดยตรงกับตัวแทนกลุ่มหรือ อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม
รายละเอียด

          1. คุณสมบัติผู้สมัคร
                    เป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา กลุ่มละไม่เกิน 10 คน
          2. เวลาที่ใช้ในการแสดง กลุ่มละไม่เกิน 10 นาที
          3. วันเวลาที่ประกวด วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553
                    ระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่เวลา 10:00-12:00 น.
                    ระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่เวลา 13:30-15:30 น.
          4. สถานที่ ในกรุงเทพฯ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
          5. รางวัล
                    รางวัลที่1-2 คณะกรรมการจะพิจารณาจาก
                              1.ความคิดสร้างสรรค์
                              2.ความสามารถในการแสดง
                              3.ความสามารถในการใช้ภาษา
                    รางวัลมหาชน ตัดสินจากคะแนนเสียงของผู้เข้าชมการประกวด


กำหนดการ
09:00 - 09:45 ทีมผู้เข้าประกวดลงทะเบียน และระดับมัธยมศึกษาเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
09:45 - 10:00 ประธานฯ กล่าวเปิดงาน
10:00 - 12:00 การประกวดละครระดับมัธยมศึกษา
(กลุ่มละ10นาที พักเปลี่ยนกลุ่ม 5 นาที เก็บใบลงคะแนนเวลา 12:00)
12:00 -13:30 พักเที่ยง
12:45 -13:30 ทีมผู้เข้าประกวดระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
13:30 -15:30 การประกวดละครระดับอุดมศึกษา
(กลุ่มละ10นาที พักเปลี่ยนกลุ่ม 5 นาที เก็บใบลงคะแนนเวลา 15:30)
15:30 -16:00 พัก (ตัดสินผล)
16:00 -16:15 ประกาศผล มอบรางวัลและเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร
Microsoft Word (31 KB)
PDF File (47 KB)

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com