ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

          เนื่องจากการทำงานวิจัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่กับงานสอน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยกันอย่างแพร่หลาย จึงจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางในการทำงานวิจัยในด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นหรือด้านสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในการนี้ สมาคมฯร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาเรื่อง "การทำงานวิจัย" ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เพื่อให้อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและแนวทางในการทำงานวิจัย ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาต่างๆ ของสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันและอนาคต

          สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว โดยกรอกใบสมัคร และส่งกลับมาทางไปรษณีย์ยังที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านบนนี้ หรือทางโทรสารหมายเลข 02-261-7505 หรือทางอีเมล์ที่ jtatmember@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552

          อนึ่ง ผู้เข้าสัมมนาจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทางเอง โดยเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน

          ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF file (125 KB)


หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com