ศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์ เข้ารับพระราขทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette

สรุปสัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (454 KB)สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
ดาวน์โหลด (108 KB)

สมัครเข้าร่วมทางคิวอาร์โค้ดภายในวันที่ 8 เมษายน 2564

 


  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของสถาบันต่างๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2561)
 
 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 5. หลักสูตรภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 10. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 11. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 12. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 13. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 16. มหาวิทยาลัยพายัพ
 17. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


  
หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com