สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
รายละเอียดและใบสมัคร (217 KB)
ใบสมัคร (72 KB)

การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร


 


  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของสถาบันต่างๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2561)
 
 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 5. หลักสูตรภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 10. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 11. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 12. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 13. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 16. มหาวิทยาลัยพายัพ
 17. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


  
หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com