การก่อตั้งสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ วรินทร วูวงศ์
ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายกสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

          สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมในฐานะสมาคมได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2552 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง นับเป็นสมาคมครูภาษาต่างประเทศที่ 2 ที่มีการจัดตั้งขึ้นล่าสุด สมาคมครูภาษาต่างประเทศที่ 2 ที่จัดตั้งแรกสุดคือ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสซึ่งได้จัดตั้งมานานกว่า 32 ปี ต่อมาคือสมาคมครูภาษาเยอรมันซึ่งจัดตั้งเมื่อ 16 ปีที่แล้ว และสมาคมครูภาษาจีนที่ได้จัดตั้งเมื่อ 2–3 ปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากชื่อของสมาคมฯ จะพบคำว่า “วัฒนธรรมญี่ปุ่น” ปรากฎอยู่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะสมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องภาษาไปพร้อมๆ กับวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองส่วนนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

          สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยได้พัฒนามาจากชมรมครูภาษาญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2546 ในขณะนั้นมีรองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง เป็นประธานชมรม ปัจจุบันนี้คณะกรรมการสมาคมฯ ประกอบด้วยอาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมและอาจารย์จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของสมาคม มี 4 ข้อดังนี้คือ

 1. เป็นศูนย์กลางของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ สื่อการสอน วิธีการสอนและประสบการณ์ โดยการจัดสัมมนา ปาฐกถา และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
 2. เป็นศูนย์ประสานงานส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. เป็นศูนย์กลางการติดต่อกับองค์การและหน่วยงานไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

สมาชิก มี 4 ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ชาวไทยผู้สอนหรือเคยสอนภาษาหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นศึกษาทุกระดับ
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ชาวต่างประเทศผู้สอนภาษาหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นศึกษาทุกระดับ ผู้สนใจในกิจกรรมของสมาคมฯ และผู้ที่ได้รับเชิญ
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งสมาคมฯ เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการบริหาร
 4. สมาชิกสถาบัน ได้แก่ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นๆ หรือสมาคม

          สมาชิกสามัญและวิสามัญต้องเสียค่าบำรุงสมาคมฯ ปีละ 300 บาท หรือตลอดชีพ 2,000 บาท สมาชิกสถาบันระดับโรงเรียนปีละ 700 บาท สมาชิกสถาบันระดับมหาวิทยาลัยปีละ 3,000 บาท สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

กิจกรรมหลักของสมาคม

          Keyword ของสมาคม คือ "ครูคุณภาพ" สมาคมมีนโยบายให้ความสำคัญมากที่สุดในเรื่องการยกระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นของครูอาจารย์ชาวไทย เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าวสมาคมได้จัดโครงการดังต่อไปนี้

 1. โครงการอบรมครูระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น
            สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับเจแปนฟาวน์เดชั่นจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่นตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่น ได้มีโอกาสสัมผัสประเทศญี่ปุ่นโดยตรง พร้อมกับการไปเรียนรู้การสอนภาษาญี่ปุ่นจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยจัดทุกปีในเดือนเมษายน ในอนาคตอันใกล้นี้ สมาคมมีนโยบายจะจัดปีละ 2 ครั้งคือเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละครั้งไม่เกิน 18 คน ดังนั้นทุกๆ ปีจะมีผู้ได้เข้าร่วมโครงการปีละประมาณ 36 คน อนึ่ง ผู้มีสิทธิยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นได้นั้น ทางสมาคมฯ ขอจำกัดเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น
 2. โครงการสัมมนาวิชาการประจำป
            สมาคมฯ จัดทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของครูอาจารย์ในด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น ญี่ปุ่นปัจจุบัน การทำงานด้านวิชาการและการวิจัยของครูอาจารย์ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
 3. โครงการประกวดละครภาษาญี่ปุ่น
            นอกจากโครงการพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์แล้ว เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนนักศึกษา สมาคมฯ ได้จัดโครงการ “ประกวดละครภาษาญี่ปุ่น” ปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ การประกวดละครครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549 การส่งละครเข้าประกวดจะส่งในนามสถาบันการศึกษา โครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากเยาวชนรุ่นใหม่ของเรา

โครงการในอนาคต

 1. โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถของครูอาจารย์ชาวไทย
            สมาคมฯ มีดำริว่า ครูอาจารย์ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับต้นดีมากแล้ว ควรจะส่งเสริมให้เข้าสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางและระดับสูงต่อไป วิธีการทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นมีหลายวิธี เช่น
  1. การจัดอบรมในประเทศไทย
  2. การเข้าอบรมครูระยะสั้น 2 สัปดาห์ที่ประเทศญี่ปุ่น
  3. การจัดโครงการ In–service Training 6–12 เดือนในประเทศญี่ปุ่น


 2. โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ
            โครงการนี้สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับผู้สอนในโรงเรียนมัธยมเป็นหลัก เพราะโรงเรียนยังไม่มีระบบ Peer review หรือการตรวจสอบผลงานวิชาการซึ่งกันและกันที่ชัดเจนเหมือนระบบของมหาวิทยาลัย การจัดประชุมทางวิชาการนี้จะช่วยครูผู้นำเสนอผลงานได้ประโยชน์มาก เพราะในที่ประชุมจะช่วยกันเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อติติงและแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งจะทำให้งานวิชาการนั้นมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

          สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย เพิ่งก่อตั้งมาได้ไม่นานนัก อาจมีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมาก ทางคณะกรรมการสมาคมฯ จะรู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้าได้รับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาคมฯ สำหรับท่านผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์นี้และส่งมาที่ jtatmember@gmail.com (อ.ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์)


หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com