การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับ สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ หอประชุม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานครการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ คือ

1.

รอบคัดเลือก พิจารณาตัดสินจากคลิปวิดีโอที่นักเรียนแสดงละคร โดยส่งในรูปแบบซีดี

กำหนดการรับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัคร (รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน) และบทละคร รวมทั้งคลิปวิดีโอที่นักเรียนแสดงละคร
โดยส่งในรูปแบบซีดี จำนวน 3 แผ่น มายัง

ครูนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
497 ถนนศรีอยุธยา
แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กทม.10400

*ไปรษณีย์จะต้องส่งถึงครูนิตย์นาถภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยไม่ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์เหมือนปีที่ผ่านมา ดังนั้น แนะนำให้ส่งอย่างช้าที่สุดวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และไม่อนุโลมให้แก่ผู้ที่ส่งคลิปละครสั้นและใบสมัครมาล่าช้าทุกกรณี*

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ไม่กำหนดระดับชั้น)
  ( ผู้แสดงและผู้บรรยาย (ถ้ามี) รวมไม่เกิน 5 คน และฝ่ายเทคนิคจัดการไม่เกิน 3 คน )

 2. เป็นนักเรียนที่เรียนโปรแกรมภาษาญี่ปุ่น หรือเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก/สาระเพิ่มเติมในโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

หมายเหตุ โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีม และนักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันต้องแสดง ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่เป็นปัจจุบันในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ก่อนแข่งขันทุกคน โดยคณะ กรรมการจัดการแข่งขันจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้แข่งขันอย่างเคร่งครัด

เกณฑ์การแข่งขัน

 1. บทละคร : เป็นบทที่อ้างอิงจากบทประพันธ์ หรือนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น ไม่ใช่ การ์ตูน

 2. ใช้เวลา 8 นาที หากใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่กำหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน (บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน)

 3. ตัวละครทุกตัวต้องมีบทพูดและพูดโดยไม่ดูบท รวมถึงผู้บรรยายละครต้องบรรยายโดยไม่ดูบท

 4. ใช้ชุดนักเรียน/ชุดพละ ในการทำการแสดง เท่านั้น
  ** คัดเลือกโดยดูเรื่องสำเนียงภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก

การตัดสิน สมาคมจะมีคณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกจากทุกทีมที่สมัคร ให้เหลือ 20 ทีม เพื่อมาเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562

ประกาศผล ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 20 ทีม วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์สมาคมฯ www.jtat.info

   
2. รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ โดยทีมที่เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ต้องเป็นผู้เข้าแข่งขันทีมเดิม และบทละครเรื่องเดิม จากรอบคัดเลือก

เกณฑ์การแข่งขัน รอบตัดสินชิงชนะเลิศ

 1. บทละคร : เป็นบทที่อ้างอิงจากบทประพันธ์ หรือนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น ไม่ใช่การ์ตูน

 2. ใช้เวลา 8 นาที หากใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่กำหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน

 3. (บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน)

 4. ตัวละครทุกตัวต้องมีบทพูดและพูดโดยไม่ดูบท รวมถึงผู้บรรยายละครต้องบรรยายโดยไม่ดูบท

 5. ใช้ชุดนักเรียน/ชุดพละ ในการทำการแสดง เท่านั้น

 6. ไม่ใช้ฉากจริง หรืออุปกรณ์ประกอบฉากที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ใช้คอมพิวเตอร์ฉายฉากหลังได้)

 7. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง ได้แก่ เครื่องดนตรี และสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ สำหรับตกแต่ง บนชุดนักเรียนเพื่อสื่อถึงตัวละครได้

 8. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสามารถใช้ไมค์ไร้สายที่จัดเตรียมไว้ให้นักแสดงได้

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

 1. ด้านการแสดง (Acting) 30 คะแนน
  - บทบาทการแสดง (Characterization)
  - การใช้เสียงและความมีชีวิตชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels)
  - การเคลื่อนไหว การใช้ท่าทาง และสีหน้าในการแสดง (Movement, Gesture)

 2. ด้านเนื้อหาของบทละคร (Story) 50 คะแนน
  - ความถูกต้องของการใช้ภาษา (Language Accuracy)
  - ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency)
  - ความชัดเจนในการออกเสียง (Pronunciation)
  - ข้อคิดจากเรื่องที่นำเสนอ (Moral)

 3. ด้านการจัดการ (Directing) 20 คะแนน
  - การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

รางวัลและเกียรติบัตร

 1. รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ( 1 รางวัล ) ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี 1 รางวัล) ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (มี 1 รางวัล) ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 4. รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล) ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ***

สอบถามข้อมูลได้ที่
ครูนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โทร : 081-558-8238
หรือ ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่ สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย www.jtat.info/กลับสู่หน้าหลัก

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com