การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ
สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ หอประชุม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ไม่กำหนดระดับชั้น) ( ผู้แสดงและผู้บรรยาย (ถ้ามี) รวมไม่เกิน 5 คน และฝ่ายเทคนิคจัดการไม่เกิน 3 คน )
 2. เป็นนักเรียนที่เรียนโปรแกรมภาษาญี่ปุ่น หรือเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือก/สาระเพิ่มเติมในโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

หมายเหตุ
          โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีม และนักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันต้องแสดงใบรับรองการศึกษา หรือ ปพ.7 ก่อนแข่งขันทุกคน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้แข่งขันอย่างเคร่งครัด

เกณฑ์การแข่งขัน

 1. บทละคร : เป็นบทที่อ้างอิงจากบทประพันธ์ หรือนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น ไม่ใช่ การ์ตูน
 2. ทีมผู้เข้าแข่งขันส่งบทละคร(Script) จำนวน 3 ชุด พร้อมใบสมัคร ในวันที่สมัครแข่งขัน
 3. ใช้เวลา 8 นาที หากใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่กำหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน (บวก/ลบ 30 วินาที ไม่ตัดคะแนน)
 4. ตัวละครทุกตัวต้องมีบทพูดและพูดโดยไม่ดูบท รวมถึงผู้บรรยายละครต้องบรรยายโดยไม่ดูบท
 5. ใช้ชุดนักเรียน/ชุดพละ ในการทำการแสดง เท่านั้น
 6. ไม่ใช้ฉากจริง หรืออุปกรณ์ประกอบฉากที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ใช้คอมพิวเตอร์ฉายฉากหลังได้)
 7. สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง ได้แก่ เครื่องดนตรี และสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ สำหรับตกแต่ง บนชุดนักเรียนเพื่อสื่อถึงตัวละครได้
 8. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนสามารถใช้ไมค์ไร้สายที่จัดเตรียมไว้ให้นักแสดงได้

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

 1. ด้านการแสดง (Acting) 30 คะแนน
  - บทบาทการแสดง (Characterization)
  - การใช้เสียงและความมีชีวิตชีวาในการแสดง (Use of voice, energy levels)
  - การเคลื่อนไหว การใช้ท่าทาง และสีหน้าในการแสดง (Movement, Gesture)

 2. ด้านเนื้อหาของบทละคร (Story) 50 คะแนน
  - ความถูกต้องของการใช้ภาษา (Language Accuracy)
  - ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency)
  - ความชัดเจนในการออกเสียง (Pronunciation)
  - ข้อคิดจากเรื่องที่นำเสนอ (Moral)

 3. ด้านการจัดการ (Directing) 20 คะแนน
  - การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

รางวัลและเกียรติบัตร

1. รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ( 1 รางวัล ) ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี 1 รางวัล) ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (มี 1 รางวัล) ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล) ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ***

สถานที่ทำการแข่งขัน หอประชุม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ

กำหนดการรับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (ในปีนี้ทางสมาคมจะรับสมัคร 20 ทีมแข่งขัน และจะปิดการรับสมัครเมื่อมีทีมแข่งขันครบตามจำนวนที่กำหนดไว้)

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัคร (รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน) และบทละคร ในรูปแบบไฟล์แนบมายังครูนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล nidneng_jap@hotmail.com

สอบถามข้อมูลได้ที่
ครูนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โทร : 081-558-8238 หรือ ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่ สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย www.jtat.info/ดาวน์โหลดใบสมัคร

กลับสู่หน้าหลัก

หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com