สมัครสมาชิก

สมาชิก มี 4 ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ชาวไทยผู้สอนหรือเคยสอนภาษาหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นศึกษาทุกระดับ
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ชาวต่างประเทศผู้สอนภาษาหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นศึกษาทุกระดับ ผู้สนใจในกิจกรรมของสมาคมฯ และผู้ที่ได้รับเชิญ
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิหรือผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งสมาคมฯ เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์โดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการบริหาร
 4. สมาชิกสถาบัน ได้แก่ สถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นๆ หรือสมาคม

          สมาชิกสามัญและวิสามัญต้องเสียค่าบำรุงสมาคมฯ ปีละ 300 บาท หรือตลอดชีพ 2,000 บาท สมาชิกสถาบันระดับโรงเรียนปีละ 700 บาท สมาชิกสถาบันระดับมหาวิทยาลัยปีละ 3,000 บาท สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

ดาวน์โหลดกฎสมาคมและใบสมัคร

กฎสมาคม  
 • ภาษาไทย
 • PDF file
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • PDF file
  ใบสมัครสมาชิกประเภทบุคคล
   
 • ภาษาไทย
 • PDF file
      Word file
   
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • PDF file
      Word file
  ใบสมัครสมาชิกประเภทสถาบัน(มีเฉพาะภาษาไทย)
      PDF file
      Word file

  หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
  สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


  Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
  Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
  2 Prachan Road, Bangkok 10200

  E-mail : jtatmember@gmail.com