กิจกรรมหลักของสมาคม

          Keyword ของสมาคม คือ "ครูคุณภาพ" สมาคมมีนโยบายให้ความสำคัญมากที่สุดในเรื่องการยกระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นของครูอาจารย์ชาวไทย เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าวสมาคมได้จัดโครงการดังต่อไปนี้ี้

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี

          สมาคมฯ จัดทุกปี โดยเฉลี่ยปีละ 1 ครั้ง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของครูอาจารย์ในด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น ญี่ปุ่นปัจจุบัน การทำงานด้านวิชาการและการวิจัยของครูอาจารย์ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน - Click เพื่อดูรายละเอียดการสัมมนาในแต่ละปี

โครงการอบรมครูระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น

          สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับเจแปนฟาวน์เดชั่นจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่นตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่น ได้มีโอกาสสัมผัสประเทศญี่ปุ่นโดยตรง พร้อมกับการไปเรียนรู้การสอนภาษาญี่ปุ่นจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยจัดทุกปีในเดือนเมษายน

          อนึ่ง ผู้มีสิทธิยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นได้นั้น ทางสมาคมฯ ขอจำกัดเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เท่านั้น


          รายงานสรุปโครงการอบรมครูระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น

โครงการส่งเสริมการทำงานวิจัย

           โครงการนี้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2555 โดยได้รับการสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยของอาจารย์ชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่น เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับครูผู้สอนอันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นต่อไป

โครงการประกวดละครภาษาญี่ปุ่น

          นอกจากโครงการพัฒนาคุณภาพของครูอาจารย์แล้ว เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนนักศึกษา สมาคมฯ ได้จัดโครงการ "ประกวดละครภาษาญี่ปุ่น" ปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ การประกวดละครครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549 การส่งละครเข้าประกวดจะส่งในนามสถาบันการศึกษา โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเยาวชนรุ่นใหม่ของเรา

โครงการประกวดหนังสั้นภาษาญี่ปุ่น

          เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นในสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะจากภูมิภาคมีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น และเพื่อให้เกิดความตื่นตัวและรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น สมาคมฯ จึงจัดโครงการ "ประกวดหนังสั้นภาษาญี่ปุ่น" ขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โครงการประกวดหนังสั้นภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยมีกำหนดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558


หน้าแรก | ความเป็นมา | คณะทำงาน | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครสมาชิก | ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ | Gallery | Links


Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)
Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University,
2 Prachan Road, Bangkok 10200

E-mail : jtatmember@gmail.com